Balik sa Pagpili ng Makina

(Back to Machine Selection)

Pinili mo ang paggayak para sa Silhouette Portrait®

Pakisundan ang mga hakbang sa ibaba para mairehistro ang pangalan ng makina mo, mai-download ang software at makita ang dagdag na impormasyon at nilalaman para sa iyong Silhouette Portrait®.

Lumilikha ng account

Ang inyong Silhouette account ay awtomatikong magagawa pag ikaw ay nag rehistro sa baba. May account na? Mangyaring  bago magrehistro.

Gustong disenyo sa tindahan ng silhouette

Saan makikita ang Serial Number

Ang serial number ng makina ay dapat makita sa likod ng yunit mo sa kanang panig.

Pangkalahatang Pananaw

Ang hardware ng Silhouette ay may limitadong warranty na isang taon.* Ang warranty ng hardware ay sumasakop partikular sa mga isyung kaugnay ng makina ng Silhouette, power cord at adapter, at/o USB cord. Kung sa proseso ng pagsuporta sa isang naiulat na isyu ay natiyak ng Silhouette America na may pagkakamali sa mga komponent ng hardware na ito sa loob ng unang taong pag-aari ang Silhouette (mula sa orihinal na petsa ng pagbili at sa pagrehistro ng makina), papalitan ng Silhouette America ang alinman o lahat ng komponent na ito. Ang mga isyu sa hardware ay napakabihira dapat. Ang pangkalahatang mga isyung naranasan sa Silhouette ay kaugnay ng software o maling paggamit. Pakikontak ang  Silhouette Support Team  kung meron kayong anumang alalahanin para ma-troubleshoot pa ang isyu at kumpirmahin ang pinagmumulan ng problema.

*  Ang warranty na ito ay lumalapat lang sa mga kostumer sa US at Canada. Para sa impormasyon ng warranty tungkol sa mga makinang binili sa mga teritoryo sa labas ng US at Canada, pakikontak ang orihinal na lokasyon ng pagbili nang tingi.

Mga Detalye ng Warranty

Ang warranty na ito ay para sa mga kostumer ng US at Canada. Para sa impormasyon ng warranty tungkol sa mga kagamitang binili sa labas ng teritoryo ng US at Canada, kontakin ang orihinal na lokasyon ng pagbili nang tingi.

LIMITED WARRANTY

Ang Silhouette America, Inc. ay nag-aalok ng limitadong isang-taong warranty sa elektronikong kasangkapang pamputol nito, kasama ang software. Kung may nakitang depekto sa pamputol anumang oras habang nasa unang taon pagkatapos bilhin, kukumpunihin o papalitan (sa opsiyon nito) ng Silhouette America ang pamputol nang libre nang lampas sa halaga ng pagpapadala sa amin ng depektibong produkto. Tinitiyak ng Silhouette America na ang elektronikong kasangkapang pamputol, kapag ginamit alinsunod sa lahat ng tagubilin ng gumawa, ay sapat na magtratrabaho alinsunod sa kasamang dokumentasyon para sa layuning gamit nito habang nasa panahon ng warranty. Hindi ginagarantiyahan ng Silhouette America na magtratrabaho nang walang hinto o pagkakamali ang pamputol o lubos na walang bugs ang software. Hindi ginagarantiyan ng Silhouette America ang napapalitang mga piyesa ng kostumer, tulad ng talim at mat sa pagputol.

SINO ANG GUMAGAWA NITONG WARRANTY

Ang warranty na ito ay ginawa ng Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042.

SINO ANG SAKOP

Ang warranty na ito ay sumasakop lamang sa orihinal na bumili ng produkto. Ang warranty na ito ay nilayon lang para sa natural na mga tao at hindi sumasakop sa anumang korporasyon, korporasyong may limitadong pananagutan, o komersiyal na entidad.

RESIBO NG PAGBILI

Sa karaniwan, kailangan mong itago ang orihinal na resibo ng pagbili para makakuha ng serbisyo sa warranty. Maaaring hilingin ng Silhouette America na magsumite ka ng kopya ng resibo mo sa oras na humiling ka ng serbisyo sa warranty.

ANO ANG SINASAKOP

Ang warranty na ito ay sumasakop lang sa mga depekto sa paggawa. Kasama rito ang mga piyesa at lakas-paggawa, at halaga ng pagpapadala sa iyo ng kinumpuni (o pampalit) na produkto mula sa Silhouette America.

PAGPALIT SA MGA PIYESA NG PAMPUTOL

Kapag pinili ng Silhouette America na palitan ang isang depektibong pamputol, o alinmang piyesa nito, ang orihinal na aytem ay magiging pag-aari ng Silhouette America. Maaaring palitan ng Silhouette America ang buong pamputol o anumang depektibong komponent nito, sa opsiyon nito. Ang pampalit na aytem maaaring hindi bago pero nasa mabuting kaayusan ng pag-andar.

SAAN AT PAANO KUKUNIN ANG SERBISYO SA WARRANTY

Ang mga kostumer sa US at Canada ay puwedeng kumuha ng serbiyo sa warranty mula sa Silhouette America sa sumusunod na adres. Responsibilidad mong kontakin ang Silhouette America para makakuha ng return authorization number at pagkaraan ay dalhin o ipadala ang depektibong produkto sa gastos mo, kasama ang kopya ng resibong nagpapakita sa petsa ng pagbili at paglalarawan sa sinasabing depekto, bago ang pagkapaso ng panahon ng warranty.

Maaaring tanggapin ng Silhouette America ang nakasulat na pagpapatibay ng pagbili sa halip na resibo ng pagbili sa akmang mga pangyayari. Hindi tatanggapin ng Silhouette America ang di-hininging pagsoli nang walang kasamang authorization number. Para makuha ang impormasyon ng warranty, maaring niyo kaming contact sa mail, email, o sa online:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Customer Support: support@silhouetteamerica.com

Contact Us: www.silhouetteamerica.com/contact

MGA EXEMPTION AT EXCLUSION

Hindi kasama sa warranty na ito ang pinsala o mga depektong mula sa maling paggamit, aksidente, modipikasyon, di-wastong pagpapanatili, o anumang ibang dahilan kasunod ng pagbili mo ng produkto. Hindi sinasakop ng warranty ang consumables tulad ng talim o mat sa pagputol. Ang paggamit sa Silhouette CAMEO® na elektronikong kasangkapang pamputol na kasama ang anumang ibang sistema ng pagputol, o anumang bahagi nito, ay nagpapawalang-bisa sa warranty na ito. Ang komersiyal na paggamit ng elektronikong kasangkapang pamputol na ito ay nagpapawalang-bisa rin sa warranty na ito.

SA PINAKAHIGIT NA HANGGANANG PINAPAYAGAN NG BATAS, ANG WARRANTY NA ITO AY KAPALIT NG AT HINDI NAGSASAMA SA LAHAT NG IBA PANG WARRANTY NA HINDI HAYAG NA NAKATAKDA RITO, SINABI MAN O IPINAKAHULUGAN, KASAMA ANG PERO HINDI LIMITADO SA ANUMANG WARRANTY O MERCHANTABILITY AT FITNESS PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

ANG TANGING MGA REMEDYONG MAIBIBIGAY NG WARRANTY NA ITO AY ANG PAGKUMPUNI, PAGPALIT, O, KUNG HINDI PRAKTIKAL SA KOMERSIYO O HINDI MAGAGAWA NANG NASA ORAS ANG PAGKUMPUNI O PAGPALIT, ANG PAGBALIK-BAYAD SA PRESYO NG PAGBILI. WALANG PANGYAYARING MAGAGANAP NA ANG PANANAGUTAN NG SILHOUETTE AMERICA AY LALAMPAS SA PRESYO NG PAGBILI NG PRODUKTO.

ANG PAGGAMIT MO NG MGA PRODUKTO NG SILHOUETTE AMERICA AY NASA SARILING PANGANIB MO LANG. HINDI PANANAGUTAN NG SILHOUETTE AMERICA SA ANUMANG PAGKAKATAON ANG MGA PINSALANG NAGANAP PAGKATAPOS (CONSEQUENTIAL), DI-TUWIRAN , ESPESYAL O INSIDENTAL NA MULA SA O KAUGNAY NG PAGGAMIT SA ANUMANG PRODUKTO NG SILHOUETTE AMERICA. (HINDI PINAPAYAGAN NG ILANG ESTADO ANG PAGSAMA O PAGLIMITA NG INSIDENTAL O CONSEQUENTIAL NA MGA PINSALA, KAYA MAAARING HINDI PARA SA IYO ANG LIMITASYON O DI-PAGSAMA SA ITAAS).

IBA PANG LEGAL NA MGA KARAPATAN

Ang warranty na ito ay nagbibigay sa iyo ng partikular na legal na mga karapatan at maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga karapatan na nagbabago sa bawat estado.

 1. Tingnan ang Kasamang mga Aytem
  Ang Silhouette Portrait® ay kasama sa mga aytem na ipinakita sa sumusunod na listahan. Tingnan kung naisama lahat ng aytem bago magsimula.
  Silhouette Portrait®
  power cord
  USB cord
  mat sa pagputol
  talim
  Kung kulang ng anumang aytem na nakalista sa ibaba, pakikontak  support@silhouetteamerica.com
 2. Alisin ang Foam at Tape
  Alisin lahat ng tape at foam sa makina sa sinasabing mga lugar sa ibaba bago gamitin ang makina.
 3. Ikonekta ang Silhouette Portrait®
  Ikonekta ang Silhouette Portrait® sa suplay ng kuryente at isaksak pagkaraan ang power cord sa outlet.

  HUWAG muna ikonekta ang USB sa computer mo.
 4. Igayak ang Silhouette Portrait®
  Angatin ang takip ng Silhouette Portrait® at buksan ito sa pamamagitan ng pagpindot sa buton sa kanan ng makina.
 1. I-download ang Silhouette Studio® software
  I-click ang uri ng computer mo sa ibaba para masimulang mag-download ng software: PANSININ: Kung nakapag-install ka na ng Silhouette Studio® software sa naunang makina ng Silhouette, inirerekomenda ito para ma-update ang software sa pinakahuling bersiyon na ibinigay dito.
 2. I-install ang Silhouette Studio® software
  Kapag natapos na ang download, piliin na i-RUN ang software at piliin ang default na mga opsiyong ibinigay.

  Maaari mong i-launch ang software pagkatapos makumpleto ang pag-install. Puwede mong i-launch ang software anumang oras mula sa icon na nalikha sa desktop:
 1. Buksan ang Library sa software
  Pumunta sa seksiyon ng Library sa software (matatagpuan sa itaas na kanang sulok ng software):

 2. Mag-sign in sa Silhouette na account mo sa Library
  Kapag sinabihan, mag-sign in sa Silhouette na account mo para igayak ang library mo.

  PANSININ: Kahit kailangang nakakonekta ka sa internet para sa panimulang setup, lahat ng laman ng Silhouette Cloud Library ay mapupuntahan at magagamit offline. Isi-sync lang ng Cloud ang karanasan mo sa library sa lahat ng device para sa setup ng nilalaman at estruktura ng library.
 3. Idugtong ang Silhouette Portrait® sa computer mo
  Ikonekta ang Silhouette sa computer mo na kasama ang USB cable tulad ng ipinakita sa ibaba:

  Habang ang Silhouette Portrait® ay nakabukas at nakadugtong sa computer mo sa pamamagitan ng USB cable, ang libreng mga imahe ng 50 ay awtomatikong ikakarga sa library mo.

  PANSININ: Kung hindi nakikita ang espesyal na libreng nilalaman para sa Silhouette Portrait®, pakipatay ang Silhouette at alisin sa pagkasaksak ang USB cord. Hayaang bukas ang iyong Silhouette Studio® library. Maaari mong isaksak muli ang USB cord sa computer at Silhouette Portrait® makina, at buksan ulit ang Silhouette Portrait®. Kailangang sabihan ang software na kilalanin ang makinang pamputol at ikarga ang iyong libreng nilalaman ng library.
 1. Pumunta sa Silhouette Design Store sa Silhouette Studio®
  Pumunta sa seksiyon ng Store sa Silhouette Studio® (matatagpuan sa itaas na kanang sulok ng software):

 2. Mag-sign in sa Silhouette na account mo sa Silhouette Design Store
  I-click ang "Sign In" na link sa itaas na kanang sulok ng Store:

 3. Mag-sign in sa iyong LIBRENG 1-Buwan na suskripsiyon
  I-click ang "Subscribe & Save" na link sa ibabaw ng Store:

  Sa ilalim ng "Choose Your Subscription" na seksiyon, i-click ang "continue":

  Sa ilalim ng "Payment & Billing Info" na seksiyon, ilagay ang promotion code mo at i-click ang "apply":

  MAHALAGA: Ang kakaibang promotion code mo ay ibinigay sa kard na kasama sa iyong Portrait.

  Sa sandaling nakumpleto mo na ang proseso ng pag-sign-up, isa-sign up ka para sa LIBRENG 1-Buwan Batayang suskripsiyon. Bibigyan ka nito ng $25 download credit sa anumang nilalaman ng Silhouette Design Store. Ang suskripsiyong ito ay magkakabisa sa loob ng 30 araw. Lahat ng nilalaman ng download ay iyo na, kahit matapos ang suskripsiyon.

  Sa sandaling natapos ang promosyonal na suskripsiyong ito, maaari mong piliing mag-sign up para sa bagong suskripsiyon o patuloy na mag-download ng nilalaman sa batayang pay-as-you-go.
 1. Simulan ang paggamit sa iyong Silhouette Portrait®
  Nakagayak na at handa ka na ngayong gamitin ang iyong Silhouette Portrait®!

  May ilang dagdag na sangguniang dapat mong matutunan tungkol sa paggamit sa Silhouette na makina mo. Maaaring gusto mong tingnan ang sumusunod:

  • Simulang gamitin ang iyong Silhouette Portrait®: Ang madaling gamiting gabay na ito ang tutulong sa iyo sa ilang katangian ng makina at software at tuturuan ka kung paano isulit ang makinang Silhouette mo. I-click dito para makuha ang kopya mo ngayon.
  • Silhouette Resource Pages: Mula sa Pinterest na nagpapakita ng nakamamanghang mga proyekto, hanggang sa YouTube channel na may nilalamang video, hanggang sa sarili naming Blog na naghahandog ng lingguhang nilalaman, nabibigyan ka namin ng mga pagmumulan ng inspirasyon at tutorials para maisulit ang iyong Silhouette na makina.
 2. Kunin ang Silhouette Portrait® User Guide
  Para sa dagdag na pangkalahatang impormasyon tungkol sa paggamit ng Silhouette Portrait® mo, paki-download ang sumusunod na gabay:

  Silhouette Portrait® Gabay sa Gumagamit
 3. Kunin ang Silhouette Studio® User Guide
  Para sa dagdag na pangkalahatang impormasyon tungkol sa Silhouette Studio® software, paki-download ang sumusunod na manwal:

  Silhouette Studio® Manual