Powrót do funkcji Wybór urządzenia

(Back to Machine Selection)

Wybrano konfigurację dla urządzenia Silhouette Portrait® 2

Prosimy wykonać następujące kroki, aby zarejestrować urządzenie, pobrać oprogramowanie i uzyskać dostęp do dodatkowych informacji i treści dla urządzenia Silhouette Portrait® 2.

Tworzenie konta

Posiadasz już konto? Prosimy  zanim dokonasz rejestracji.

Ustawienia w sklepie Sihouette

Gdzie można znaleźć numer seryjny

Numer seryjny urządzenia powinien znajdować się na tylnej części urządzenia po prawej stronie.

Informacje podstawowe

Sprzęt Silhouette podlega ograniczonej rocznej gwarancji.* Gwarancja sprzętu konkretnie obejmuje problemy związane z urządzeniem Silhouette, kablem zasilającym izasilaczemi/lub kablem USB. Jeśli podczas rozpatrywania zgłoszonego problemu Silhouette Ameryka ustali, że w ciągu pierwszego roku posiadania urządzenia Silhouette (od daty pierwotnego zakupu, jako że urządzenie jest zarejestrowane) uszkodzone są jakiekolwiekwyżej wymienioneelementy składowe sprzętu, Silhouette Ameryka może wtedy wymienić jeden lub wszystkie wadliwe elementy składowe. Problemy ze sprzętemwystępująbardzo rzadko. Generalnie problemy z urządzeniem Silhouette są związane z oprogramowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem. Prosimy skontaktować się z Zespołem wsparcia Silhouette  jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżeniai chceszkontynuować rozwiązywanie problemu i potwierdzić jego źródło.

* Niniejsza gwarancja ma zastosowanie jedynie w przypadku klientów z USA i Kanady. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji urządzeń zakupionych w krajach innych niż USA i Kanada, prosimy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu urządzenia.

Szczegóły gwarancji

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w przypadku klientów z USA i Kanady. Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji odnoszące się do narzędzi zakupionych w krajach innych niż USA i Kanada, prosimy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu.

OGRANICZONA GWARANCJA

Silhouette America, Inc. oferuje ograniczoną roczną gwarancję na swoje elektroniczne narzędzia wycinające, w tym oprogramowanie. Jeśli wada urządzenia pojawi się w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku od daty zakupu, Silhouette America naprawi lub wymieni (według własnego uznania) urządzenie wycinające bez obciążania użytkownika kosztami, poza kosztem wysyłki wadliwego produktu do nas. Silhouette America gwarantuje, że elektroniczne narzędzie wycinające, jeśli stosowane zgodnie z instrukcjami producenta, będzie działać prawidłowo, zgodnie z załączoną dokumentacją dotyczącą jego zamierzonego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Silhouette America nie gwarantuje, że urządzenie wycinające będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie lub że oprogramowanie będzie całkowicie wolne od błędów. Silhouette America nie obejmuje gwarancją części wymiennych, takich jak ostrza i maty podkładowe.

KTO OFERUJE TĘ GWARANCJĘ

Gwarancja jest oferowana przez Silhouette America, Inc., 600 North 2000 West, Lindon Tech Center, Building 2, Lindon, UT 84042

KTO JEST OBJĘTY GWRANCJĄ

Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego nabywcę produktu. Niniejsza gwarancja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych i nie obejmuje jakichkolwiek korporacji, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiotów handlowych

DOWÓD ZAKUPU

W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego należy zazwyczaj zachować oryginalny dowód zakupu. Silhouette America może wymagać, aby przedłożyć kopię dowodu zakupu w momencie żądania serwisu gwarancyjnego.

CO JEST OBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancja obejmuje jedynie wady produkcyjne. Obejmuje ona części i robociznę oraz koszty wysyłki naprawionego (lub wymienionego) produktu przez Silhouette America na adres użytkownika.

WYMIANA CZĘŚCI URZĄDZENIA WYCINAJĄCEGO

Jeśli Silhouette America zdecyduje się wymienić wadliwe urządzenie wycinające lub jakąkolwiek jego część, oryginalna część staje się własnością Silhouette America. Silhouette America może wymienić całe urządzenie wycinające lub tylko jego wadliwe części według własnego uznania. Wymieniona część może nie być nowa, ale będzie w dobrym stanie technicznym.

GDZIE I JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY

Klienci z USA i Kanady mogą uzyskać serwis gwarancyjny za pośrednictwem Silhouette America pod następującym adresem. Jest to obowiązkiem użytkownika, aby skontaktować się z Silhouette America, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu, a następnie dostarczyć lub wysłać wadliwy produkt do nas na własny koszt, wraz z kopią dowodu zakupu wykazującą datę zakupu oraz opis reklamowanej wady przed upływem terminu gwarancji.

Silhouette America może zaakceptować pisemne potwierdzenie zakupu zamiast paragonu w odpowiednich okolicznościach. Silhouette America nie będzie akceptować niechcianych zwrotów bez towarzyszącego numeru autoryzacji zwrotu. Aby uzyskać informacje dotyczące niniejszej gwarancji, skontaktuj się z nami listownie, pocztą elektroniczną lub online:

Silhouette America • 600 North 2000 West • Lindon Tech Center, Building 2 • Lindon, UT 84042

Obsługa klienta: support@silhouetteamerica.com

Kontakt: www.silhouetteamerica.com/contact

WYŁĄCZENIA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad wynikających z niewłaściwego użytkowania, wypadku, modyfikacji, niewłaściwej konserwacji lub innych powodów, które nastąpiły po dokonaniu zakupu produktu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak ostrza lub maty podkładowe. Korzystanie z urządzenia Silhouette CAMEO®, elektronicznego narzędzia wycinającego z jakimkolwiek innym systemem wycinającym lub jakąkolwiek jego częścią, powoduje utratę gwarancji. Komercyjne wykorzystanie elektronicznego narzędzia wycinającego również unieważnia gwarancję.

W NAJWIĘKSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE I WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BYŁY ONE WYRAŻONE CZY DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZAJĄC, GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM PRZYZNANYM W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA, WYMIANA, LUB JEŚLI NAPRAWA LUB WYMIANA NIE JEST MOŻLIWA ZE WZGLĘDÓW KOMERCYJNYCH LUB NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKONANA W TERMINIE, ZWROT CENY ZAKUPU. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SILHOUETTE AMERICA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU.

UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW SILHOUETTE AMERICA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE WŁASNE RYZYKO. SILHOUETTE AMERICA W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU SILHOUETTE AMERICA. (NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, A WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH).

INNE PRAWA

Niniejsza gwarancja oferuje użytkownikom określone prawa; użytkownicy mogą posiadać również inne prawa w zależności od stanu.

 1. Sprawdź zawarte elementy
  Urządzenie Silhouette Portrait® 2 zawiera elementy wymienione na poniższej liście. Sprawdź, czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
  Silhouette Portrait® 2
  kabel zasilający
  przewód USB
  mata podkładowa
  ostrze
  Bluetooth® removal tool
  Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów wymienionych poniżej, należy skontaktować się z support@silhouetteamerica.com
 2. Usuń styropian i taśmy
  Usuń wszelkie taśmy i styropian z urządzenia we wskazanych poniżej obszarach zanim przystąpisz do jego użytkowania.
 3. Podłącz urządzenie Silhouette Portrait® 2
  Podłącz urządzenie Silhouette Portrait® 2 dozasilacza, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka.

  NIE podłączaj jeszcze USB do komputera.
 4. Skonfiguruj urządzenie Silhouette Portrait® 2
  Podnieś pokrywę urządzenia Silhouette Portrait®i je włącz, naciskając przycisk zasilania po jego prawej stronie.
 1. Pobierz oprogramowanie Silhouette Studio®
  Kliknij poniżej na rodzaj komputera, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania: UWAGA: Jeżeli masz już zainstalowane oprogramowanie Silhouette Studio® z poprzedniej wersji urządzenia Silhouette, zaleca się aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji podanej tutaj.
 2. Zainstaluj oprogramowanie Silhouette Studio®
  Po zakończeniu pobierania, URUCHOM konfigurację oprogramowania i wybierz domyślne opcje instalacji.

  Oprogramowanie można uruchomić po zakończeniu instalacji. Oprogramowanie można uruchomić w dowolnym momencie, klikając na ikonę utworzoną na pulpicie:
 1. Otwórz bibliotekę w oprogramowaniu
  Przejdź do biblioteki w oprogramowaniu (znajdującej się w prawym górnym rogu oprogramowania):

 2. Zaloguj się do swojego konta Silhouette w bibliotece
  Gdy pojawi się monit, zaloguj się do swojego konta Silhouette, aby skonfigurować bibliotekę.

  UWAGA: Aby dokonać konfiguracji wymagane jest połączenie z Internetem, ale można uzyskać dostęp do całej zawartości biblioteki Silhouette w chmurze i korzystać z niej w trybie offline. Chmura po prostu zsynchronizuje bibliotekę pomiędzy wszystkimi urządzeniami ze względu na zawartość i strukturę konfiguracji biblioteki.
 3. Podłącz Silhouette Portrait® 2do komputera
  Połącz Silhouette do komputera za pomocą załączonego kabla USB, jak pokazano poniżej:

  Gdy urządzenie Silhouette Portrait® 2 jest włączone i podłączone do komputera za pomocą kabla USB, darmowe obrazy 50 będą automatycznie załadowane do biblioteki.

  UWAGA: Jeśli specjalna darmowa zawartość dla urządzenia Silhouette Portrait® 2 nie pojawi się, należy wyłączyć Silhouette i odłączyć kabel USB. Nie zamykaj biblioteki Silhouette Studio®. Następnie podłącz kabel USB z powrotem do komputera i urządzenia Silhouette Portrait® 2 i ponownie włącz urządzenie Silhouette Portrait® 2. Oprogramowanie powinno rozpoznać urządzenie wycinające i załadować darmową zawartość biblioteki.
 1. Przejdź do sklepu Silhouette w Silhouette Studio®
  Przejdź do sekcji sklepu w Silhouette Studio®(znajdującym się w prawym górnym rogu oprogramowania):

 2. Zaloguj się do swojego konta Silhouette w sklepie Silhouette
  Kliknij link „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony sklepu:

 3. Zarejestruj się, aby otrzymać DARMOWĄ miesięczną subskrypcję
  Kliknij przycisk „Subskrybuj i zapisz", znajdujący się w górnej części sklepu:

  W sekcji „Wybierz swoją subskrypcję” kliknij „kontynuuj”:

  W sekcji „Informacje o płatnościach i rozliczeniach” wprowadź swój kod promocyjny i kliknij „Zastosuj":

  UWAGA: Otrzymasz unikalny kod promocyjny za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdy pomyślnie zarejestrujesz swoje urządzenie PORTRAIT 2 (zgodnie z tym, jak opisano w kroku 1 powyżej)

  Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz DARMOWĄ miesięczną subskrypcję podstawową. Pozwala to na pobranie zawartości ze sklepu Silhouette o wartości 25 USD. Subskrypcja będzie obowiązywać przez 30 dni. Można zachować wszelkie pobrane treści, nawet po zakończeniu subskrypcji.

  Gdy subskrypcja promocyjna się skończy, możesz się zarejestrować się, aby otrzymać nową subskrypcję lub kontynuować pobieranie zawartości na zasadzie płatności za pobrane treści (pay-as-you-go).
 1. Rozpocznij użytkowanie urządzenia Silhouette Portrait® 2
  Urządzenie Silhouette Portrait® 2 zostało skonfigurowane i jest gotowe do użytku!

  Dostępny jest szereg dodatkowych referencji odnośnie tego, jak korzystać z urządzenia Silhouette. Polecamy następujące źródła:

   Rozpocznij korzystanie z urządzeniaSilhouette Portrait® 2: Ten poręczny przewodnik opisuje szereg funkcji urządzenia i oprogramowania oraz uczy, jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia Silhouette.Kliknij tutaj, aby otrzymać kopię już teraz.
  • Strony zasobów Silhouette: Od niesamowitych projektów na Pinterest po kanał YouTube zawierający materiały wideo, po nasz własny blog, oferujący cotygodniowo nowe treści, udostępniamy Ci źródła inspiracji i samouczki, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia Silhouette.
 2. Pobierz Podręcznik użytkownika @@software
  W celu uzyskania dalszych informacji ogólnych na temat korzystania z Silhouette Portrait® 2,należy pobrać następujące poradniki:

  Silhouette Portrait® 2 Podręcznik użytkownika
 3. Pobierz Podręcznik użytkownika Silhouette Studio®
  W celu uzyskania dalszych informacji ogólnych na temat oprogramowania Silhouette Studio®, należy pobrać następujący podręcznik:

  Silhouette Studio® Manual
 1. Sprawdź typ swojego urządzenia CAMEO 3
  Oferujemy dwie wersje urządzenia CAMEO 3: wersjęBluetooth®iwersję standardową.

  • Wersja Bluetooth®oznacza, że urządzenie posiada adapter Bluetooth®, który jest już zainstalowany. Modele te są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i niektórych krajach europejskich. Pudełko CAMEO Wersja Bluetooth®zawiera"Bluetooth®."w dolnym prawym rogu.

   Jeśli posiadasz wersję Bluetooth®, kliknij tutajw celu uzyskania dalszych informacji na temat zainstalowania Bluetooth. Po jego zainstalowaniu twoje CAMEO 3 jest gotowe, aby komunikować się bezprzewodowo z komputerem, który ma włączoną funkcję Bluetooth® (wymagana jest instalacja na komputerze oprogramowania Silhouette Studio® 3.8 lub nowszego oraz Bluetooth 4.0).
  • Wersja standardowaoznacza, że urządzenie jest kompatybilne z Bluetooth®, ale nie zawiera adaptera Bluetooth®. Jeśli mieszkasz w kraju innym niż USA/Kanada, Twój model CAMEO 3 jest prawdopodobnie wersją standardową. Pudełko CAMEO Wersja standardowa będzie tylko wskazywać"Kompatybilne z Bluetooth®"w prawym dolnym rogu.
  Jeśli masz wersję standardową, możesz zdecydować się na zainstalowanie adaptera Bluetooth®dla swojego urządzenia CAMEO 3, jeśli chcesz komunikować się bezprzewodowo z komputerem lub urządzeniem, które ma włączoną funkcję Bluetooth®.
 2. Nabycie adaptera Bluetooth® (tylko dla wersji standardowej)
  Jeśli chcesz komunikować się bezprzewodowo poprzez Bluetooth®, możesz nabyć adapter Bluetooth® innej firmy (sprzedawany oddzielnie). Wymagania dotyczące adaptera są następujące:

  • Rozmiar
   Wymiary zalecanego adaptera nie mogą przekraczać wymiarów podanych powyżej. Oba wymiary mogą być jednak mniejsze.
  • Rodzaj
   Rodzaj chipa adaptera Bluetooth®musibyć następującym chipemCSR.

   CSR8510 A10

   Inne adaptery Bluetooth z alternatywnymi chipsetami niebędą współdziałać z urządzeniem CAMEO 3.
 3. Zainstaluj adapter Bluetooth®(tylko dla wersji standardowej)
  Po nabyciu adaptera Bluetooth®możesz go zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 12Podręcznika użytkownika CAMEO 3.